„Adolfo Jucio gyvenimo ir veiklos datos“ (parengė R. Karazija ir A. Momkauskaitė)

Akademikas Adolfas Jucys (sud. R. Karazija). Vilnius, 2004, p. 37-46 [paskelbta LMI žinyne 2015-11-30]

PDF

1904 09 12                       Gimė Klausgalvų Medsėdžių kaime (Salantų valsčius, Telšių apskritis, Kauno gubernija).1

1912–1915                        mokėsi Salantų liaudies mokykloje.2

1917 09 16                        mirė tėvas Pranas Jucys, palaidotas Salantuose, Gargždelės kapinėse.2

1922–1923                       mokėsi Kretingos progimnazijoje.2

1923–1927                       mokėsi Plungės „Saulės“ realinėje gimnazijoje.2

1927 09 22                       priimtas į Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto (MGF) matematikos-fizikos skyrių.3

1931                                   apgynė diplominį darbą „Triodinė lemputė“.4

1931 10 20                        pripažintas baigusiu aukštąjį mokslą ir jam išduotas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) baigimo diplomas.5

1931 11 01–1933 03 20  tarnavo kariuomenėje, ryšių batalione, radijo kuopoje, eiliniu, vėliau – grandiniu.6

1933                                  mirė motina, palaidota Grūšlaukėje.7

1933 03 20–1935 01 15  VDU MGF Fizikos katedros (FK) jaunesnysis laborantas.8, 9, 6

1934 09 06                       įregistruota santuoka su Sofija Nezabitauskaite.10

1935 01 16–1936 12 03  VDU MGF FK vyresnysis laborantas.9, 6

1936                                   paskelbtas pirmasis mokslinis straipsnis [2].

1936 11 14                         gimė sūnus Algis.11

1937 01 01–1938 06 30  VDU MGF FK jaunesnysis asistentas.6

1938 06 18–1938 07 29  konsultavosi Mančesterio universitete pas prof. D.R. Hartree.12, 13

1938 07 01–1940 08 31  VDU MGF FK vyr. asistentas.6

1939 10 07–1940 05 10  stažavosi Kembridžo universitete (Anglija) pas prof. R. Fowlerį.14, 15

1940 05 10–07 24          Užkluptas karo, gyveno Belgijoje ir buvo internuotas Prancūzijoje.16, 17

1940 09 01–10 31           Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos katedros (MGF FK) vyr. asistentas.6

1940 11 01–1940 11 06  Vilniaus universiteto MGF FK adjunktas.18

1940 11 07–1943 03 17  Vilniaus valstybinio universiteto (VVU) FK docentas.18

1941 01 25                        VVU MGF tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Teorinis jonų C4+ ir C++ ir neutralaus C tyrimas“ [12] įvertinimu magna cum laude.19

1941 08 01–1943 03 17  VVU MGF Teorinės fizikos katedros vedėjas.6, 20

1943 03–1944 05           gyveno Vilniuje, dalyvavo nelegalioje universiteto veikloje.21

1944 05–10                     gyveno Žemaitijoje, Klausgalvų Medsėdžiuose ir Telšiuose.22

1944 11 01–1971 11 01   VVU MGF Teorinės fizikos katedros vedėjas (A. Juciui išvykus į doktorantūrą Leningrade, 1949–1950 m. jį laikinai pavadavo doc. A. Misiūnas-Misiukas).6, 22

1945 03 17                       TSRS aukščiausioji atestavimo komisija (AAK) pripažino fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnį ir docento vardą.23, 24

1945 05 15–1946 12 15  LTSR švietimo liaudies komisariato Aukštųjų mokyklų valdybos viršininkas.2, 25

1945 05 30                       gimė sūnus Gediminas.

1947 04 10–1948 07 01  Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto direktorius.6, 26

1949 09 01–1951 09 01  TSRS MA V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyriaus doktorantas (vadovas akad. V.Fokas).27

1951 12 27                         Leningrado valstybiniame A. Ždanovo universitete apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją „Kai kurie patikslintieji atomo kvantmechaninio skaičiavimo metodai“ [21, 22].

1952 10 01–1953 06 28 LTSR MA Fizikos-technikos instituto Fizikos, matematikos ir astronomijos sektoriaus vedėjas (ne pagrindinės pareigos).28

1952 12 27                         TSRS AAK patvirtino fizikos-matematikos mokslų daktaro laipsnį.29

1953 06 27                        išrinktas LTSR mokslų akademijos tikruoju nariu.30

1953 06 28–1963 10 01  LTSR MA Geologijos, chemijos ir technikos mokslų skyriaus (nuo 1956 m. reorganizuoto į Fizikos, chemijos ir technikos mokslų skyrių) akademikas sekretorius.31

1955–1966                        žurnalo „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai“ B. ser. redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas.32

1956 07                             dalyvavo XI sąjunginiame spektroskopistų pasitarime Lvove, skaitė pranešimą.33

1956 10 01–1963 10 10  LTSR MA Fizikos ir matematikos instituto (FMI) direktorius.34

1957 01 25–26                dalyvavo Koordinaciniame pasitarime teorinės spektroskopijos ir kvantinės molekulių mechanikos klausimais Maskvoje ir skaitė pranešimą „Atominių spektrų skaičiavimo metodų būklė“.35

1957 12 04–12                su pranešimu dalyvavo XII sąjunginiame spektroskopistų pasitarime Maskvoje.36

1959 12 11                        išrinktas Spektroskopijos komisijos prie TSRS MA prezidiumo Bendrosios fizikos ir astronomijos skyriaus nariu.37

1959 03 17–19                su pranešimu dalyvavo Pasitarime osciliatorių stiprių matavimo bei jų skaičiavimo klausimais Leningrade.38

Nuo 1959 03 19           TSRS MA Spektroskopijos komisijos Sąjunginės banginių funkcijų ir osciliatorių stiprių skaičiavimo bei publikavimo koordinacinės grupės (nuo 1964 m. – atominių spektrų ir atominių konstantų teorijos ir skaičiavimo, nuo 1966 m. – atomų ir atominių spektrų teorijos koordinacinės grupės) pirmininkas.38, 39

1960                               išleista A. Jucio, J. Levinsono ir V. Vanago monografija „Judėjimo kiekio momento teorijos matematinis aparatas“ (rusų k.) [96].

1960 09 23–26           dalyvavo Vilniuje vykusioje TSRS MA Astronomijos tarybos išvažiuojamojoje sesijoje ir skaitė pranešimą40 [105].

1961                                A. Jucio iniciatyva FMI įkurta skaičiavimo mašinų laboratorija, gauta elektroninė skaičiavimo mašina BESM 2.41, 42 (Po derinimo ir modernizavimo ji, pervadinta BESM 2M, pradėjo veikti 1962 07 13.)

1962 12 09                     suteiktas LTSR nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.43

1962 05 28–06 06       Trakuose vyko Vasaros mokykla atomų ir molekulių spektroskopijos klausimais (A. Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas). Skaitė paskaitą „Atomo kvantmechaninio skaičiavimo klausimai“.44, 45

1962 06 07–11              Vilniuje vyko Sąjunginis pasitarimas atomų ir molekulių elektroninių sluoksnių kvantinės teorijos klausimais (jame dalyvavo mokslininkai iš Rytų Europos šalių) (A. Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas). Skaitė apžvalginį pranešimą „Atomo kvantmechaninio skaičiavimo dabartinė padėtis ir artimiausi uždaviniai“.46

1962 11                           išleistas pirmasis „Lietuvos fizikos rinkinio“ numeris; A. Jucys – žurnalo leidimo iniciatorius.47

Nuo 1963                      Atomų ir molekulių spektroskopijos problemos mokslinės tarybos pirmininkas.

1963 06 27–29             Rygoje vyko Sąjunginis pasitarimas banginių funkcijų ir osciliatorių stiprių skaičiavimo klausimais (A.Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas).48

nuo 1963 10 02            LTSR MA Fizikos, technikos ir matematikos mokslų skyriaus akademiko sekretoriaus pavaduotojas.49

1964 05 29                    vadovavo Atominių spektrų ir konstantų teorijos ir skaičiavimo mokslinių darbų koordinacinės grupės pasitarimui Vilniuje.50

1964 06 15                    skaitė paskaitą Žvaigždžių spektrų vasaros mokykloje Puškine (prie Leningrado).51

1964 08 29                   šešiasdešimtmečio proga apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinu.52

1964 11 30–12 14         lankėsi Budapešto ir Debreceno (Vengrija) mokslo įstaigose ir skaitė paskaitas.51

1965                               išspausdinta A. Jucio ir A. Bandzaičio monografija „Judėjimo kiekio momento teorija kvantinėje mechanikoje“ (rusų k.) [202].

1965 06 03–16             Palangoje vyko Antroji sąjunginė kvantinės chemijos vasaros mokykla (A.Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas); mokykloje buvo perskaitytas dešimties valandų A. Jucio ir A. Bandzaičio kursas „Judėjimo kiekio momento teorija kvantinėje mechanikoje“.53, 54

Nuo 1965                       leidinių serijos „Quantum Theory of Matter“ patarėjų kolegijos narys55 (leidiniai buvo rengiami spaudai, apie jų publikavimą informacijos nerasta).

1966 05 05–06            Rygoje vyko Sąjunginis pasitarimas atomo teorijos ir atominių konstantų skaičiavimo klausimais (A.Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas).56

Nuo 1967                       tarptautinio mokslinio žurnalo „International Journal of Quantum Chemistry“ patarėjų kolegijos narys.55 Žr. [432].

1967 07 05–13              dalyvavo Tarptautinėje teorinės fizikos vasaros mokykloje Fraskatyje (Italija), skaitė paskaitų ciklą.57

1967 08 29–09 01       dalyvavo Tarptautiniame kvantinės chemijos simpoziume Kutna Huroje (Čekoslovakija) ir skaitė apžvalginį pranešimą „Apie daugiakonfigūracinio artutinumo ir išplėstinio skaičiavimo metodo taikymą atomų struktūroms skaičiuoti“.58

1967 11 01                      paskirtas MA Fizikos ir matematikos instituto Kvantmechaninių skaičiavimų sektoriaus vadovu (iki 1971 11 01 – visuomeniniais pagrindais).59

1968 06 04–05            Vilniuje vyko A. Jucio vadovaujamas Koordinacinis pasitarimas atomų ir atominių spektrų teorijos ir skaičiavimo klausimais.60

1968 08 07                    paskirta Respublikinė premija už darbus kvantinės atomo teorijos srityje.61

1968 11 28–12 11          lankėsi Greifsvaldo universitete (Vokietija), skaitė paskaitas.62, 63

1968 10 07–12              lankėsi Debreceno ir Budapešto mokslo ir studijų įstaigose, skaitė paskaitas.64

1968 04 15–05 06       mokslinė komandiruotė į Angliją Londono Karališkosios draugijos kvietimu. Skaitė paskaitas Oksfordo, Kembridžo, Edinburgo universitetuose ir kitose mokslo ir studijų įstaigose.65

1969 06 02–14             Druskininkuose vyko A. Jucio grupės organizuota Vasaros mokykla atomų ir molekulių teorijos klausimais.66 Skaitė paskaitų ciklą.67

1969 06 16–20             Vilniuje vyko Tarptautinis simpoziumas atomų ir molekulių elektroninių sluoksnių teorijos klausimais (A.Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas).68 Skaitė apžvalginį pranešimą „Apie atomo teorijos raidą pastarąjį septynmetį ir tolesnius jos uždavinius“ [316].

1969 11 05–19              mokslinė komandiruotė į Prancūziją. Skaitė paskaitas Paryžiaus, Marselio, Liono ir Strasbūro mokslo centruose, Europos atominių ir molekulinių skaičiavimų centre.69

1970                              išrinktas tarptautinio mokslinio žurnalo „Molecular Physics“ redakcinės kolegijos nariu.70

1970 07 08–11            dalyvavo Tarptautiniame kolokviume atomo teorijos klausimais Žif siur Ivete (Jeef sur Yvette, Prancūzija) ir skaitė kviestinį pranešimą „Apie veidrodinio atspindžio simetrijos naudojimą atomo teorijoje“.71, 72 Žr. [298].

1970 08 31–09 11       dalyvavo Tarptautinėje kvantinės chemijos vasaros mokykloje Krokuvoje (Lenkija), skaitė paskaitų ciklą apie patikslintus atomo banginių funkcijų sudarymo metodus.73, 72, 74

1971 06 05                    išrinktas Plungiškių draugijos prezidentu.75

1971 03 30–04 06       lankėsi Torūnės M. Koperniko universitete (Lenkija) ir skaitė paskaitas.76

1971 08 11–17              dalyvavo IV Kanados simpoziume teorinės chemijos klausimais Vankuveryje, skaitė kviestinį pranešimą „Kai kurie šiuolaikinės atomo teorijos aspektai“.77, 78

1971 10 26–28             vadovavo Sąjunginiam seminarui atomų ir atominių spektrų teorijos klausimais Vilniuje.79

1972 04 19–26             mokslinė komandiruotė į Vengriją, skaitė paskaitas Debreceno ir Budapešto universitetuose.80, 81

1972 08 05–17             dalyvavo III tarptautinėje konferencijoje atomo fizikos klausimais Boulderyje (JAV), skaitė kviestinį pranešimą; po konferencijos lankėsi Čikagos universitete ir Nacionaliniame standartų biure Vašingtone.82, 83

1973                               „Mokslo“ leidykla išleido A. Jucio ir A. Savukyno monografiją „Atomo teorijos matematiniai pagrindai“ (rusų k.) [369].

1973 02 19–23              dalyvavo Sąjunginiame seminare atomo ir atominių spektrų teorijos klausimais Bakurianyje (Gruzija) (A.Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas).84 Žr. [375].

1973 11 14–16                dalyvavo Sąjunginiame seminare atomo ir atominių spektrų teorijos klausimais Rygoje (A.Jucys – organizacinio komiteto pirmininkas).85, 86 Žr. [754].

1973 12 12–1974 01 20 mokslinė komandiruotė į Kanadą, Vaterlu universitetą.87

1974 02 04                     mirė Vilniuje.88

1974 02 06                     palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

 

Naudojamos archyvų santrumpos:

JA – A. Jucio archyvas, saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje, 285 fonde;

JMK – A. Jucio memorialinis kambarys – jo buvęs kabinetas MA Fizikos ir matematikos institute (dabar VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas), Vilnius, A.Goštauto g. 12, 427 k.;

LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas;

LMAA – Lietuvos mokslų akademijos archyvas;

VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius.

 

1 A. Jucio kadrų įskaitos lapas // JA, b. 20, l. 1.

2 Jucys A. Keletas žodžių apie tėviškėlę brangią.

3 Adolfo Jucio studento byla // LCVA, f. 631, ap. 7, b. 4282, l. 16.

4 Adolfo Jucio studento byla // LCVA, f. 631, ap. 7, b. 4282, l. 8.

5 VDU baigimo diplomas // JMK.

6 Kadrų įskaitos lapas // JA, b. 20, l. 3.

7 Kadrų įskaitos lapas // JA, b. 20, l. 7.

8 VDU MGF tarybos posėdžių protokolai // VUB RS, f. 96, b. VDU6, p. 166; b. VDU7, p. 147.

9 VDU MGF tarybos posėdžio protokolas // VUB RS, f. 96, b. VDU7, p. 147.

10 Vedybų metrikų išrašas // JA, b. 13.

11 Makariūnienė E., Klimka L. Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas. – V., 2001. – P. 57.

12 VDU MGF tarybos posėdžio protokolas // VUB RS, f. 96, b. VDU8, p. 93.

13 Susipažino su užsienio laboratorijomis // Lietuvos aidas. – 1938, liep. 30.

14 LCVA, f. 631, ap. 3, b. 283, p. 39.

15 VDU MGF tarybos posėdžio protokolas // VUB RS, f. 96, b. VDU8, p. 401.

16 Lietuvos pasiuntinybės Briuselyje raštas // LCVA, f. 631, ap. 3, b. 283, l. 58.

17 A. Puodžiukyno laiškas R. Karazijai 1982 06 24 // JMK.

18 Kadrų įskaitos lapas // JA, b. 20, l. 5.

19 Diplomas // JA, b. 14.

20 VDU MGF tarybos posėdžio protokolas // VUB RS, f. 96, b. VDU9, p. 120.

21 Žmonos S. Jucienės pasakojimas 1976 11 17 // JMK.

22 Ušpalis K., Šenavičienė I., Kuzmickytė L. Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais. – V., 1993. – P. 11.

23 Diplomas // JA, b. 16.

24 Diplomo nuorašas // LMAA, f. 1, ap. 9, Nr. 3751, l. 6.

25 LTSR švietimo liaudies komisaro įsakymas // JA, b. 22.

26 LTSR švietimo ministro įsakymas // JA, b. 26.

27 A. Jucio doktorantūros ataskaita // Išrašas JMK.

28 MA prezidento įsakymas // LMAA, f. 1, ap. 9, b. 3751, l.

29 Diplomas // JA, b. 28.

30 MA visuotinio susirinkimo nutarimas // LMAA, f. 1, ap. 9, b. 3751, l. 17.

31 MA prezidento įsakymas // LMAA, f. 1, ap. 9, b. 3751, l. 106.

32 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V., 1968. – T. 2. P. 429.

33 1956 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 1.

34 MA prezidento įsakymai // LMAA, f. 1, ap. 9, b. 3751, l. 86, 105.

35 Pareiškimas dėl komandiruotės // LMAA, f. 1, ap. 9, b. 3751, l. 72.

36 1957 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 4.

37 TSRS MA prezidiumo biuro nutarimas // JA, b. 1883, l. 213.

38 1969 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 2.

39 TSRS MA Spektroskopijos komisijos koordinacinės grupės veiklos medžiaga // JMK.

40 VVU Astronomijos biuletenis. – 1960, Nr. 2, p. 3.

41 Žukauskas K., Karazija R. Elektroninės skaičiavimo technikos panaudojimo Lietuvoje pradžia.

42 Respublikinis Mokslų akademijos Skaičiavimo centras // Tiesa. – 1962, liep. 14.

43 Pažymėjimas // JA, b. 39.

44 Vasaros mokyklos programa ir ataskaita // JA, b. 1849.

45 Kronika // Lietuvos fizikos rinkinys. – 1962, t. 2, Nr. 3–4, p. 429.

46 1962 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 3.

47 Karazija R. Žalias teorijos medis. – V., 2003. – P. 117.

48 1963 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 6.

49 Nutarimas // LMAA, f. 1, ap. 2, b. 807, l. 143.

50 Pasitarimo protokolas // JMK.

51 1964 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 5.

52 Pažymėjimas // JA, b. 41.

53 Kronika // Lietuvos fizikos rinkinys. – 1966, t. 6, Nr. 1, p. 153.

54 1965 m. akademiko ataskaita. // JMK, l. 4, 8.

55 Susirašinėjimas su P.-O. Löwdinu // JA, b. 696.

56 1966 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 7.

57 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1750.

58 Simpoziumo programa // JA, b. 1746.

59 MA prezidento nutarimas // JMK, A.Jucio asmens byla.

60 Kronika // Lietuvos fizikos rinkinys. – 1968, t. 8, Nr. 5–6, p. 1007.

61 Diplomas // JA, b. 48.

62 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1839.

63 Kronika // Lietuvos fizikos rinkinys. – 1969, t. 9, Nr. 3, p. 607.

64 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1834.

65 Komandiruotės programa ir ataskaita.

66 Kronika // Lietuvos fizikos rinkinys. – 1969, t. 9, Nr. 5, p. 981.

67 1969 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 4.

68 Simpoziumo programa // JA, b. 1865.

69 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1807.

70 Susirašinėjimas su A.D. Buckinghamu // JA, b. 446.

71 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1813.

72 Kronika // Lietuvos fizikos rinkinys. – 1971, t. 11, Nr. 5, p. 895.

73 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1801.

74 1970 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 4.

75 Adomavičienė R. Akademiko A. Jucio ryšiai su Plunge [809].

76 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1804.

77 1971 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 4.

78 Simpoziumo programa ir komandiruotės ataskaita // JA, b. 1785.

79 Seminaro medžiaga // JMK.

80 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1834.

81 1972 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 5.

82 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1771.

83 Informacija apie konferenciją [392].

84 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1902.

85 Komandiruotės ataskaita // JA, b. 1903.

86 1973 m. akademiko ataskaita // JMK, l. 3, 7.

87 Komandiruotės ataskaita.

88 Adolfas Jucys [nekrologas] // Tiesa. – 1974, vas. 5.

Adolfo Jucio gyvenimo ir veiklos datos (parengė R. Karazija ir A. Momkauskaitė)