Svetainės naujienos

LIETUVOS MOKSLO ISTORIKŲ IR FILOSOFŲ BENDRIJA
LITHUANIAN ASSOCIATION OF THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Saltoniškių 58, LT 08105, Vilnius, Lithuania, tel. 370-5-2710 719, krikstop@ktl.mii.lt

Vilnius, 2017 m. rugpjūčio 3 d.

 

 Vilniaus universiteto Prorektoriui prof. Rimantui Jankauskui

Norėtumėm atkreipti Jūsų ir Vilnius universiteto administracijos dėmesį į artėjantį jubiliejų, reikšmingą akademinei bendrijai. Nurodytą faktą apibūdiname žemiau.

Pasitinkant 250-ąsias Andriaus Sniadeckio gimimo metines

Andriaus Sniadeckio (Sniadecki, 1768–1838) gyvenimo istorija neatsiejama nuo Vilniaus universiteto, kuriam profesorius padovanojo keturiasdešimt savo veiklos metų. Ir universiteto, ir Vilniaus visuomenės gyvenimo aprašymuose A. Sniadeckis minimas kaip pažangus chemijos žinių skleidėjas ir studijų reformų aktyvus šalininkas. Jis žinomas kaip Vilniaus inteligentijos, akademinės bendruomenės bei universiteto studentų tarpe gerbiamas dėstytojas. Jis taip pat garsėjo kaip puikus gydytojas, daug nusipelnęs Vilniaus medicinos draugijai (jos steigėjas). Jis vadovavo Šubravcų (Nenaudėlių) draugijai, reiškėsi kaip nuolatinis šios draugijos laikraščio Wiadomosci Brukowe (Grindinio žinios) autorius; čia savo moksliniais ir satyriniais darbais jis drąsiai pasisakydavo prieš gyventojų tamsumą ir prietarus. Paties A. Sniadeckio asmenybės gyvenimo ir veiklos istorija atskleidžia to meto Vilniaus akademinės aukštuomenės gyvenimo ypatybes, santykius su besikeičiančia politine ir vietos valdžia.

Lietuvos spaudoje A. Sniadeckis pristatytas labai siaurai. Mums tenka tik konstatuoti, kad kaimyninės Lenkijos istorikai, pedagogai, medikai ir publicistai savo tautiečiui, ilgus metus dirbusiam Vilniuje, paskyrė šimtus publikacijų, dešimtis monografijų, jo atminimą įamžino mokymo įstaigų pavadinimuose, paminkluose, medaliuose ir kituose istorinės minties objektuose.

Visus savo darbus Andrius Sniadeckis parašė gyvendamas Vilniuje arba Rovnopolio dvare (dab. Baltarusijoje). Iš visų publikacijų vadovėlis Chemijos pradmenys, fundamentalus teorinis bei filosofijos veikalas Organinių būtybių teorija ir pedagoginis traktatas Apie fizinį vaikų auklėjimą sulaukė daugiausia dėmesio ne tik amžininkų, bet ir vėlesnių laikų tyrėjų ir plačiosios visuomenės tarpe. Deja, Lietuvos skaitytojai mažai težino apie šiuos darbus.

Kviestume nepraleisti šio garbaus Lietuvos mokslininko 250-ies metų jubiliejaus ir deramai jį įamžinti Lietuvos mokslo olimpo galerijoje.

Kelios nuorodos apie Andrių Sniadeckį Lietuvos spaudoje ir internete:

 

Su pagarba Jūsų veiklai,
Juozas Algimantas Krikštopaitis
Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos bendrijos pirmininkas